BİD’AT (SONRADAN UYDURULAN ŞEYLER)

Halis bir Müslüman olabilmemiz için, her şeyden önce itikad düzgünlüğümüzün olması lazım. Hayat ölçülerimiz, Kur’an ve sünnet olması lazım.

Bin kusur yıl önce Alparslan şöyle demiştir:

“Halis Müslümanlarız. Çünkü bid’at nedir bilmeyiz”

Cenab-ı Allah: “Dininizi tamamladım” buyurmuş-tur. (Maida:3)

Cenab-ı Allah dinde eksik bırakmadığını ifade etmiştir. Sonradan uydurulan şeyler din dışıdır; dinle, imanla, amelle hiçbir ilgisi yoktur.

Ne yazık ki, dinden uzaklaştıkça hayatımıza akıl mantık dışı, İslam’a hiçbir ilgisi olmayan bir sürücü bid’at ve hurafeler girmiştir.

Peygamber (as) bid’at gelince sünnet gider” buyurmuştur. Sünnet gidince bid’atler gelmiştir.

Bid’at ve hurafeler, sanki İslam’ın bir emriymiş gibi algılanmaktadır. Öyle ki, bid’at ve hurafeler bazı kişi ve çevrelerde dinin önüne geçmektedir.

BİD’AT NEDİR?

Bid’at, İslam’ın özüne ters şeylerdir.

Bid’at, kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi İslam’ın dört kaynağında yer bulamayan ve sonradan ortaya çıkarılıp dindenmiş gibi yapılan şeylerdir.

Bid’at, İslam’ın tamamlanmasından sonra, sonradan uydurulan davranış, düşünce ve inançtır.

Bid’at ibadete karışacak olursa, ibadet boşa gider. Bid’atla ibadet yapılmaz.

NEDEN BİD’AT İŞLENİYOR?

Dinini itikadı düzgün kimselerden ve doğru kaynaklardan öğrenip yaşayanlar bid’at işlemiyor. Bid’atı tanıdığı için onu red ediyor. Dinini bilmen, bid’atı din zannediyor.

İtikat bozukluğu başta geliyor. Dini iyi bilmemek insanı gerçek olmayan şeylere yöneltiyor. Yanlışı doğruymuş gibi algılatıyor. Çok sevap kazanma arzusundan kaynaklanıyor. Dinin emrini yapanlar çok olsun düşüncesi, bid’at uydurmaya sebep oluyor. Atalarımız, rehberi karga olanın burnu pislikten kurtulmaz” demişlerdir.

İslam’ı kendi menfaatimize göre kolay yaşama arzusu bid’at işlemeye sevk eder. Zararlı, faydasız geleneklerin dindenmiş gibi algılanması, bid’atları doğuruyor. Tarikat ve mezheplerin dinin yerini alması bid’atların üreyip yayılmasına neden oluyor. Eski dinlerin etkisi ve din düşmanlarının “İslam‘da bozuldu” imajını verme gayretleri bid’atların yayılmasına neden oluyor.  Dinde ifrata kaçmak farklılıklar ortaya koyuyor.

Bu konuda peygamber (as) şöyle buyuruyor “Dinde ifraftan kaçının. Sizden öncekiler dinlerindeki ifraftan dolayı helâk oldular” (Ramuz’ul-Ehadis:176/6)

Şunu açıkça ifade edelim ki, İslam’da “bana göre denmez, kötüler örnek alınmaz, dine müdahale edilmez.

Cenab-ı Allah: “Yoksa Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü ol-masaydı, derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır.” (Şura:21) buyuruyor.

Dinde bizim seçme hakkımız yoktur. Kur’an da “Allah ve Rasulü bir şeye hüküm verdiği zaman inanmış erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur” (Ahzab:36)

Dinde bir kısmına inanıp bir kısmını red olmaz. Kur’an’da. “Yoksa siz, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünyada rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” (Bakara:85)

BİD’AT SAPIKLIKTIR

Bid’atta sevap da yoktur, hayırda yoktur. Bid’at icat eden Kur’an’a, sünnete, icmaya ve kıyasa ters hareket etmiş olur.

Bunlar için peygamber (as) “Bir kimse dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, o şey merduttur” (Riyaz’üs-Salihın:168)

“Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an en hayırlı hidayet, Muhammed’in hidayetidir. Dinde ol-mayan şeylerin en fenaları sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid’at sapıklıktır” (Age:169)

Peygamber (sav) şöyle anlatıyor  “Mahşer günü ümmetimin arasından azap melekleri bazılarını alıp alıp götürecekler.

Ben Allah’a: Ya Rabbi, bunlar benim ümmetimden, azap melekleri götürüyor” diyeceğim.

Senden sonra onlar neler uydurdular neler, bir bilsen!”

Aslında bid’at işleyenler iyi ve sevaplı işler işle-diklerini sanırlar Cenab-ı Allah “Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir” buyurur. (Kehf:104)

Bid’at neden çirkindir? Bid’at sünneti kovar, ibadeti imha eder. İslam’a da, Müslümana da zarar verir, ondan kötüdür.

Bid’at ibadetlerde ve itikatta kötüdür, dinde olan bir şeyi “Şöyle böyle” yapalım denilemez.

Dinde bid’at ne kadar güzel görünürse görünsün, ondan kaçınılmalıdır. Tepki gösterilmeli ve ona karşı çıkılmalıdır.

Allah Rasulü şöyle emreder: “Bir kötülük gördüğünüzde: elinizle yok edin. Bunu yapamazsanız dilinizle yok edin. Bunu da yapamazsanız kalbinizle buğzedin. Bu ise imanın en zayıf halidir”

Mekke’nin fethinde peygamberimiz, denemek için putları kırma görevini yeni Müslüman olan Ebu Süfyan’a vermişti. Ebu Süfyan, nefretle ve şiddetle kırmıştı. Bizimde bid’atlere karşı tavrımız böyle olmalıdır.

Kur’an rehber olur, peygamber örnek alınırsa, sünnet ölçü olursa, insan bid’at işleyemez. Çünkü sün-neti terk edemez de ondan.

Bid’at işleyen günah işlemiş olur.

Sahte altını, sahte parayı herkesin anlayamadığı gibi, bid’atı da herkes tanıyamaz. Bid’atı tanımak onu işlememek için dinin iyi bilinmesi gerekir.

Meselâ; 13 rakamı uğursuz sayılıyor. Uçakta 13 no.lu koltuk yoktur. Binalarda 13. Kat yoktur. Otellerde 13 no.lu oda yoktur. 13 rakamı uğursuz sayılır. Bu 13 rakamının kötü olmasından değildir. Meseleyi bilen insanlarda böyle bir problem olmaz. Çünkü İslam’da uğur uğursuzluk yoktur. Bir de bu peygamber (as)a düşmanlıktan dolayıdır. Peygamberimiz (sav) Rabbiül-evvel ayının 12. Gününü 13. Gününe bağlayan gece doğmuştur da ondan.

Bid’at işleyen İslam dışı davranmış, kötü çığır açmış olur. Böylece Allah’tan da peygamberden de uzaklaşmış olur.

İŞLENEN BİD’ATTAN BAZI ÖRNEKLER

Bazı bid’atlar yapılsın varsın, kime ne zararı var deniliyor. İslam dini 1400 kusur yıl önce tamamlanmıştır. O günden bu güne hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da uğramayacaktır. İslam’ın hiçbir bir bid’ata ihtiyacı yoktur.

Ne yazık ki insanımız, bazı bid’atı seviyor. Hurafelerden vazgeçemiyor. Bazı örnekler:

Kur’an’ı mezarlıklarda okumak, Yasin’i sadece ölüler için okuyup ölü kitabı haline getirmek. Dirilerin Kur’an’ın mesajları ile ilgilenmemesi. İşlenen bid’atlar yüzündendir.

Ayrıca ücretle Kur’an okumak ve okutmak para ile arefe günleri Yasin, hatim satmak ne kadar kötü bir bid’attır.

Kur’an okunurken Allah rızasından başka bir şey murat edilmez.

Ölüler için çelenk Hıristiyanların geleneğidir. Fotoğrafının yakalara takılması bando ve benzeri şekilde cenazenin kaldırılması, bid’attır.

Cenazeden ibret alınır sessizce gömülür. Ona dua edilir.

Kabir şatafatlı yapılıyor, mum yakılıyor ve çaput bağlanıyor. Yanında namaz kılınıyor.

Ölümden sonra 7.40.52.gün kutlanıyor. Bid’at böyle yaşatılıyor. Bunlar dinde olmayan şeylerdir.

Yatır ve türbelerde adak, kurban kesiliyor.

Mezar taşlarına uygun olmayan şeyler yazılıyor.

Yerine getirmediği ibadetler için az bir para ile devir-ıskat yapılıyor.

Bir kesim “Kader yoktur” diyor Cenab-ı Allah’ı devreden çıkarıyor, bir kısımda alın yazısı diyerek insanın iradesini sorumluluğunu ve hesap vermeyi inkâr ediyor. Bir kesim de “Tevekke’lallah” diyerek, tevekkülü yanlış anlıyor, sırt üstü yatıyor. İslam bu değil.

Kötü rüya gören, hasta olan tuz, ekmek dağıtıyor.

Bazıları Cenab-ı Allah’la barışık değil “Tanrı” demekte ısrar ediyor.

Bu habere yorumunuzu yazabilirsiniz.